תקנון

 

תקנון אתר   

1.1.אתר האינטרנט www.postman.co.il  (להלן: "האתר"),  מופעל על-ידו ובעיקרו משמש כאתר להזמנת דברי דפוס לפי דרישת משתמשי האתר ומשלוח של דברי הדפוס באמצעות דואר ישראל.         ( להלן: "המשתמש" )   האתר מופעל ע"י הזכיין  חברת פוסט מן דאר היברידי בע"מ (להלן: "הזכיין") ופועל ברשיון מאת בעל הקניין הרוחני ובכפוף לתנאים וההסכמות בין הצדדים.

1.2. המשתמש יבחר מתוך רשימה דברי דפוס כגון מעטפה נייר לוגו צבע הדפסה וכו' וכן יבחר את אופן הפצתם באמצעות דואר ישראל בדואר רשום ו/או דואר רגיל ו/או עם אישור מסירה. (להלן: "הזמנת עבודה" ) .

1.3.המחירים הנקובים באתר כוללים מע"מ וכוללים את האגרות ואת השירות.

1.4. הוראות תקנון זה יחולו על כל שימוש ו/או פעולה שהם אשר נעשו ו/או ייעשו  ו/או בוצעו ו/או יבוצעו באתר זה על ידי המשתמש בו, ללא יוצא מן הכלל, ולרבות אך לא רק גלישה באתר, הזמנת הדפסת דברי דפוס באתר, הזמנת אופן שליחת דברי הדפוס באמצעות דואר ישראל ו/או רכישת מוצרים ושירותים אחרים באתר ולפיכך, יהוו את הבסיס המשפטי לכל דיון בין המשתמש לבין האתר.

 

1.5. תקנון זה מהווה הסכם מחייב בין האתר לבין המשתמש בו, לכל דבר ועניין, ועל כן על המשתמש באתר לקרוא בעיון רב תקנון זה במלואו; למען הסר ספק מובהר, כי, יראו כל שימוש שהוא אשר נעשה ו/או ייעשה על ידי המשתמש באתר כהסכמתו המפורשת לכל האמור בתקנון ללא עוררין, כקבלתו את מלוא תנאיו ללא יוצא מן הכלל וכהצהרתו הבלתי מסוייגת כי קרא והבין את תוכנו וכהתחייבותו הבלתי חוזרת לנהוג בהתאם ובכפוף לכל הוראותיו, ולפיכך, לא תהא לו ו/או למי מטעמו  כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה, מכל מין וסוג שהוא, כלפי בעל האתר ו/או מפעיליו של האתר ו/או הארגון ו/או מי מטעמם, למעט באם הופרה התחייבותו של מי מהנ"ל על פי תקנון זה.

 

1.6. הנהלת האתר מתחייבת לסודיות פרטי ההזמנה ותוכן ההזמנה.

 

1.7. משתמש אשר אינו מסכים ו/או שאינו מקבל הוראה מהוראותיו ו/או תנאי מתנאיו של תקנון זה, ללא יוצא מן הכלל, נדרש להימנע מעשיית כל שימוש שהוא באתר הארגון, לרבות גלישה באתר, ומובהר, כי על משתמש כאמור חל איסור מוחלט ומפורש לבצע כל פעולה, מכל מין וסוג שהוא, באתר זה.

 

1.8.כותרות תקנון זה הינן לשם נוחיות הקריאה והעיון בלבד, ואין לעשות בהן כל שימוש שהוא  לשם פרשנותם של מי מהוראות ו/או מתנאי תקנון זה.

 

1.9. כל מקום בו נעשה שימוש בתקנון זה בלשון יחיד יראוהו כאילו נעשה בלשון רבים, ולהיפך, ומובהר, כי כל מקום בו נעשה בתקנון זה שימוש בלשון זכר הכוונה גם לנקבה במשתמע.

 

  1. 2.      כשרות משפטית לשימוש באתר 

2.1.  השימוש באתר מותר לכל אדם ו/או גוף ו/או תאגיד ו/או כל משתמש אחר, יהא אשר יהא, והכל בכפוף לכל הוראות תקנון זה, ללא יוצא מן הכלל, ובהתקיים כל התנאים המפורטים להלן ובמצטבר:

2.1.1. המשתמש כשיר לבצע פעולות משפטיות מחייבות, לכל דבר ועניין.

2.1.1.1.  למען הסר ספק מובהר, כי ככל שהמדובר במשתמש אשר הינו קטין (מתחת לגיל 18) ו/או כזה אשר פעולותיו המשפטיות טעונות אישור אפוטרופוס על פי דין, יראו את פעולות המשתמש, רובן ככולן, כאילו נעשו על ידי ו/או מטעם ו/או בשם ו/או באישורו המפורש של אפוטורופוס כאמור, ולפיכך, יהיו בנות תוקף משפטי מחייב, על כל הכרוך והמשתמע מכך;

2.1.2. המשתמש הינו תושב מדינת ישראל, בעל תעודת זהות ישראלית תקפה ו/או תאגיד הרשום והפועל כדין בישראל.

2.1.3. בבעלות המשתמש כרטיס אשראי בתוקף אשר הונפק על ידי אחת מחברות האשראי המורשות לפעול על פי כל דין בישראל.

2.1.4. בבעלות המשתמש תא דואר אלקטרוני תקף ברשת האינטרנט וכן ובנוסף הינו בעל כתובת בישראל.

  1. אופן ביצוע הזמנת עבודה

3.1. הזמת דברי דפוס ו/או כל רכישה של כל מוצר ו/או שירות שהוא המוצעים באתר והזמנתם דרך האתר ו/או באמצעותו, כפופות לתקנון האתר.

3.2.  מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל ובנוסף לו,הזמנת דברי דפוס ו/או משלוח דואר ו/או הזמנת מוצר ו/או שירות תתאפשר רק ואך ורק בכפוף להתקיימותם של כל התנאים המצטברים והמפורטים להלן:

3.3  בעת ביצוע הזמנת השירות מסר המשתמש את כל הפרטים הנדרשים הבאים:

3.3.1        שם משתמש באתר.

3.3.2        סיסמא.

3.3.3        שם מלא (שם פרטי + שם משפחה).

3.3.4        מספר תעודת זהות.

3.3.5        כתובת דואר אלקטרוני בתוקף.

3.3.6        כתובת למשלוח דואר (כולל מיקוד).

3.3.7        מספר טלפון רגיל ו/או נייד.

3.3.8        פרטי כרטיס אשראי ותוקפו.

3.3.9        המשתמש אינו מפר זכויות יוצרים.

3.3.10    המשתמש בחר וסימן את המוצר ו/או השירות בהם הוא מעוניין במקום המיועד לכך.

3.4  בתום ביצוע ההזמנה יקבל המשתמש הודעה ראשונית בדבר אישור על קליטת ההזמנה  דברי הדפוס ישלחו לכתובת הדואר שצויינה ע"י המשתמש (להלן: "אישור על קליטת הזמנה");

3.4.1        יחד עם זאת ומבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, מובהר ומודגש, כי אין בכוחו של אישור על קליטת ההזמנה ו/או משלוח הודעה בדואר האלקטרוני, כאמור לעיל, כדי לחייב את ו/או את ספקיהם ו/או את מי מטעמם כי ההזמנה אכן נשלחה על ידי מי שיצר את ההזמנה במקור וכי ההזמנה אכן מקורית , ובכל מקרה, לא יראו בכך כל התחייבות שהיא לביצוע העסקה;

למען הסר ספק רישום במחשבי הנהלת האתר ו/או הארגון יהווה ראיה מכרעת לנכונות הפעולות אשר בוצעו על ידי המשתמש.

3.4.2        בבעלות מבצע ההזמנה כרטיס אשראי בתוקף של חברת אשראי מוכרת ומורשית לפעול בישראל על פי כל דין.

3.4.3        נתקבל אישור מטעם חברת האשראי לביצוע עסקת אשראי ולתשלום באמצעות חיוב חשבון כרטיס האשראי של מבצע ההזמנה במלוא הסכום נשוא ההזמנה (להלן: "אישור עסקה"), ואשר עם קבלתו תישלח לכתובת הדואר האלקטרוני של המבצע הזמנה הודעה בדבר אישור על ביצוע הזמנתו ומועד אספקת ההזמנה (להלן: "אישור ביצוע הזמנה");

3.4.4        פרטיו של מבצע ההזמנה הינם עדכניים, נכונים, מדוייקים ומאפשרים את ביצוע הרישום בפועל (שם מלא, כתובת למשלוח דואר וכיוצ"ב).

3.5   בנוסף לאמור לעיל  האתר אינו מתחייב לביצוע הזמנה בשל כל אחד מהעניינים המפורטים להלן:

3.5.1  סירוב חברת האשראי לכבד את התחייבויות המבצע הזמנה, מכל סיבה שהיא ו/או היעדר אישור ו/או אי מתן אישור ו/או ביטול אישור, לפי העניין, לביצוע עסקה על ידה;

3.5.2 המוצר ו/או השירות שהוזמנו על ידי המבצע הזמנה אינם קיימים ו/או אינם מצויים במלאי ו/או אינם כשירים לאספקה;

 

4        מניעת שימוש באתר 

4.3 מבלי לגרוע מכל הוראה שהיא בתקנון זה לעיל ולהלן, מובהר כי הנהלת האתר, נוסף על כל זכות ו/או סעד אחרים העומדים לה על פי כל דין, רשאית למנוע מכל משתמש, יהא אשר יהא, מלעשות כל שימוש ו/או כל פעולה באתר, להורות על חסימתו ו/או לבצע כל פעולה נדרשת אחרת, מכל מין וסוג שהוא, לשם מניעת שימוש ו/או ביצוע פעולות כאמור על ידו, וזאת בקרות כל אחד מהמקרים המפורטים להלן:

4.3.1 הפרטים אשר הוזנו ו/או נמסרו על ידי המשתמש הינם כוזבים ו/או שגויים;

4.3.1.1 למען הסר ספק מובהר בזאת, כי הזנת פרטים כוזבים מהווה עבירה פלילית על פי דין, ולפיכך, תהא הנהלת האתר רשאית אך לא חייבת לנקוט בכל האמצעים העומדים לרשותה על פי כל דין כנגד כל משתמש ו/או מבצע הזמנה, ובכלל זה: הליכים פליליים ו/או הליכים אזרחיים, והכל על-פי שיקול דעתה הבלעדי וכפי שהיא תמצא אל נכון;

4.3.2 השימוש ו/או הפעולה ו/או המעשה ו/או המחדל אשר נעשו על ידי המשתמש הינם בלתי חוקיים ומהוות עבירה על הוראות הדין.

4.3.3 המשתמש הפר הוראה מהוראות תקנון זה.

4.3.4 המשתמש ביצע, בין שבמעשה ובין שבמחדל, פעולה ו/או שימוש אשר יש בכוחם לפגוע בחברת הארגון ו/או באתר ו/או במי מטעמם ו/או בפעילותו התקינה של האתר ו/או במי מספקיה ו/או בכל בצד ג' שהוא;

תקנון